വിശുദ്ധി


ഇനിയെനിക്കെന്തിനു ദാഹജലം കുഞ്ഞേ.
ശമിച്ചെന്നാത്മാവിന്‍ ദാഹം നിന്‍ വിശുദ്ധിയാല്‍.
പകരം നിന്‍ വറ്റാത്ത സ്നേഹത്താല്‍ കൊളുത്തുക നീ
ഇരുള്‍പരന്ന ലോകത്തിനൊരു കെടാ വിളക്ക്.

അര്‍വിന്‍
Popular Posts

സ്വപ്നദര്‍ശി

കോട്ടയം 17 : ഒരു വായനാനുഭവം

ആശുപത്രി കുറിപ്പുകള്‍