ശിശു

നീ നറും പൈമ്പാല്‍-
             ചൊരിയും നിലാവല
വാനിന്നഗാധത,
ഭൂവിന്‍ വിശാലത,
പൂവിന്‍റെ സൗരഭ്യമേറും കുളിരല.
നീയീ ചെറുവീടിരുട്ടിലും-
             കാക്കുന്ന ദീപം,
പ്രതീക്ഷയുണര്‍ത്തും വിശുദ്ധത.
തായമാര്‍ക്കുള്‍ക്കുളിര്‍,
ജന്മ നാടിന്‍ ഭാഗ്യം.
നീയീ പ്രകൃതിയും ശക്തിയും-
ചേര്‍ന്നുളവായ ജഗത്തിന്‍റെ-
സൗന്ദര്യ സാരസ്വം.
ജീവിതത്തിന്‍ സുവര്‍ണ്ണ കാലം
അതിലുണ്മതന്നുണ്മ
പരമാണു നീ- ശിശു

അംബിക എ കെ
20-09-1995

Popular Posts

സ്വപ്നദര്‍ശി

കോട്ടയം 17 : ഒരു വായനാനുഭവം

ചുവന്ന പനിനീര്‍പ്പൂവിന്‍റെ കഥ